Logo Torget

Teknisk infrastruktur

De mest sentrale forutsetningene for valget av teknisk konsept har vært:

  • kvalitet og oppbygning på natursteinsdekket
  • arrangementenes og alle brukernes behov for fleksible tekniske uttaksmuligheter
  • hensynet til eksisterende teknisk infrastruktur under Torvet.

En viktig og bærende premiss for valg av teknisk konsept er ønsket om et varig og vakkert natursteinsdekke. Dette betyr at fremtidig graving og behov for tiltak på dekket skal unngås i mange tiår.  Prosjektet har definert et ønske om et «graveforbud på Torvet i 100 år».

Kartlegging

Eksisterende infrastruktur og fremtidige behov for tekniske uttaksmuligheter er kartlagt sammen med brukere av Torvet og tekniske etater med anlegg på og under Torvet. Kartleggingen viser at de tekniske behovene for strøm, vann, avløp, nettilgang og ulike plug- and-play løsninger er veldig varierte. En stor fleksibilitet vil være riktig for å kunne møte dagens og fremtidens behov. Denne fremtidige fleksibiliteten vil være avgjørende for å kunne opprettholde Torvet som et attraktivt sted for mange ulike arrangement, markeder og næringsvirksomhet i fremtiden.

Kartleggingen viser også at området er et viktig trafikkområde for telekabler, høyspentkabler og ledninger for vann og avløp. Gjennom området betjenes både omkringliggende bygg og store deler av Trondheim sentrum med helt nødvendig infrastruktur. Med tanke på vedlikehold og beredskap vil det ikke være akseptabelt at denne infrastrukturen skal gjøres utilgjengelig gjennom et ”graveforbud”.  Prosjektet har derfor valgt et konsept som gir muligheter for fremtidig vedlikehold og utvidelse av dagens infrastruktur, men uten å legge opp til unødig kostbare tiltak.

Kulvert og fire tekniske rom

Hovedgrepet i konseptet er å etablere en gangbar kulvert under Torvet. Kulverten bygges i ytterkant av ramma som omkranser Torvet, der den ikke er i konflikt med dagens kjeller for kjøpesenteret Trondheim Torg. Kulverten er planlagt som en gangbar kulvert, og skal romme nødvendig omlegging av eksisterende anlegg for vann, avløp, strøm, telefon, fjernvarme osv. som ikke legges utenfor prosjektet. Den bygges også med muligheter for fremtidig utbygging/komplettering av infrastrukturen i området.

I hvert gateløp (Kongens gate øst og vest, samt Munkegata nord og sør) planlegges det bygget et teknisk rom med plass til el- og teletekniske fordelinger, snøsmelteanlegg mv. Eksisterende trafostasjon under bakken blir fornyet i forbindelse med omlegging av høyspentnettet.

For håndtering av større nedbørsmengder anlegges et fordrøyningsbasseng under bakken i Munkegata nord, som ligger i flomveien fra Torvet mot Ravnkloa.

Fra kulverten legges rørgater til alle tilgrensende bygninger. Bygningene får da fleksibilitet for fremtidige tekniske installasjoner. Tilkoblingsmuligheter for store og små arrangementer med hensyn til strøm og kommunikasjon sikres fra de fire tekniske rommene.

Torgflata vil bli godt opplyst langs gangsonen. Den faste møbleringen får montert lys, og effektbelysning settes opp rundt Olavsstatuen, fontener og skulpturer.

Med valgt, og planlagt løsning, mener prosjektgruppen det er tilrettelagt for alle brukere av Torvet, i tillegg til eiere av infrastruktur i området.

Snø- og isfritt torg

Det legges til rette for bruk av vannbåret snøsmelteanlegg på Torvet. Omfanget av dette skal utredes og besluttes i den videre planlegging. Sentral for snøsmelteanlegg plasseres i teknisk rom vest. Energitilførsel hentes fra Statskrafts fjernvarmeanlegg. Anlegget inndeles i soner slik at større eller mindre arealer kan tines.

Brannsikkerhet

Brannsikkerheten på Torvet er gjennomgått med Trøndelag brann- og redningstjeneste med hovedvekt på å tilrettelegge for adkomst av utrykningskjøretøyer i de ulike brukssituasjonene som oppstår på Torvet. Hovedprinsippet er at ferdselsåren i ytterkant av rammen tilrettelegges som sone for utrykningskjøretøyer slik at fast møblering og de mange ulike bruksmønstrene ikke er til hinder for adkomst fra flere sider til nødvendige oppstillingsplasser rundt Torvet.

Toaletter

Dagens offentlige toalett er en del av Trondheim kommunes avtale om reklamefinansierte bymøbler. Endelig utforming av toalett må derfor sees i sammenheng med denne avtalen. Toalettet flyttes fra Munkegate til Kongens gate. Det skal også undersøkes om det er behov for mer enn ett bygg.

Les mer om alle de tekniske anleggene i Forprosjektrapporten, side 34, ”Teknisk infrastruktur”: Torvet i Trondheim – detaljert forprosjekt