Logo Torget

Ukerapport

Forkortelser:
KG = Kongens gate
MG = Munkegata

Uke 23 – 25
Restarbeid på Torvet. Ekstra arbeid i Sommerveita, Presidentveita og krysset Dronningsgate/Munkegata. Noe arbeid med møbleringssonen utenfor brakkerigg, her skal møbleringsonen utvides.

Uke 20 – 22
Arbeid i Sommerveita. Oppstart i Presidentveita. Arbeid rundt statuen. Arbeid i kulvert. Rydding av riggområdet i sør og rundt statuen.

Uke 16 – 19
Arbeid i kulvert. Arbeid med fuging. Arbeid i Sommerveita med varmekabler, trekkerør og nytt dekke. Planting av trær og blomster. Arbeid med fonteneanlegg.

Uke 14 – 15
Arbeid i kulvert. Ferdigstillelse rundt OT statuen. Montering av møbler. Arbeid i blomsterkasser/granittbenker.

Uke 09 – 13
Arbeid i kulvert fortsetter. Borre hull til møbler. Montere møbler. Arbeid med fonteneanlegg.

Uke 05 – 08
Arbeid i kulvert. Borre hull til møbler. Montere opp møbler. Arbeid med fonteneanlegg rundt statuen.

Uke 03 – 04
Arbeid i kulvert. Borre hull til møbler i møbleringssonen. Arbeid med fonteneanlegg rundt statuen.

Uke 01 – 02
Arbeid i kulvert.

Uke 49 – 52
Torvet og Kongens gate er frigjort til julemarkedet.
Arbeid i kulvert vil pågå. Området i Munkegata sør og nord er inngjerdet til riggområde for lagring av containere, utstyr, brakkerigg etc.

Uke 48
Torvet midt
Fuging dilitasjonsfuger historiskgatestein
Torvet sørvest
Fuging av dilitasjonsfuger.
KG øst
Skifer fortau til Hornemannsgården. Smågatestein og betongheller på fortau nordsiden og 3-rekker smågate stein mot innganger.
Generelt
Fjerning av byggeplassgjerder og området frigjøres for publikum.

Uke 47
Torvet midt
Fuging av historisk gatestein. Montering av sluk fontene.
Torvet sørvest
Fuging av dilitasjonsfuger.
KG øst
Steinlegging i møbleringssone og skiferlegging i gangsonen. Skifer fortau til Hornemannsgården. Smågatestein og betongheller på fortau nordsiden.

Uke 46
Torvet midt
Fuging av historisk gatestein.
Torvet sørvest
Skiferlegging. Granittbelegg i møbleringssonen.
KG øst
Steinlegging i møbleringssone og skiferlegging i gangsonen. Vamekabler og skifer Hornemannsgården.

Uke 45
Torvet midt
Skiferlegging. Fuging av historisk gatestein og montering av solurplaketter.
Torvet sørvest
Skiferlegging. Granittbelegg i møbleringssonen.
KG øst
Steinlegging i møbleringssone og skiferlegging i gangsonen. Vamekabler og skifer Hornemannsgården.
KG Vest
Fug må sette seg før området kan frigjøres for publikum.

Uke 44
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein.
Torvet midt
Skiferlegging. Granittbelegg i møbleringssonen.
KG øst
Steinlegging i møbleringssone. Vamekabler og skifer Hornemannsgården.
KG Vest
Fug må sette seg før området kan frigjøres for publikum.

Uke 43
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein.
Torvet sør/Vest
Varmesløyfer og skiferlegging.
KG øst
Påbegynt steinlegging i møbleringssone. Arbeidet med krysset Nordre gate/Kongens gate åpnes for publikum til helgen.
KG Vest
Fug må sette seg før området kan frigjøres for publikum.

Uke 42
Sommerveita
Ferdigstillelse av arbeidet med varmekabler og storgatestein.
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein.
Torvet sør/Vest
Varmesløyfer og skiferlegging.
MG sør
Ferdig, området ryddet og frigitt til publikum.
KG øst
Påbegynt steinlegging i møbleringssone. Arbeidet med krysset Nordre gate/Kongens gate prioriteres for å fortest mulig frigjøre plass til varetransport.
KG Vest
Fug må sette seg før området kan frigjøres for publikum.

Uke 41
Sommerveita
Fortsette arbeidet med varmekabler og storgatestein.
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein.
Torvet sør/Vest
Varmesløyfer og skiferlegging.
MG sør
Ferdig, området ryddet og frigitt til publikum.
KG øst
Montere og koble til gatelys. Påbegynt steinlegging i møbleringssone. Arbeidet med krysset Nordre gate/Kongens gate for å fortest mulig frigjøre plass til varetransport.
KG Vest
Fug må sette seg før området kan frigjøres for publikum.

Uke 40
Sommerveita
Fortsette arbeidet med varmekabler og storgatestein.
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein. Pexrør i stjerne.
Torvet sør/Vest
Varmesløyfer og skiferlegging.
MG sør
Belegningsstein på fortau mot Tinghuset. Området ryddes og frigjøres for publikum.
KG øst
Wienermønster ferdigstilles. Montere og koble til gatelys.
KG Vest
Fuging i wienermønster. 

Uke 39
Sommerveita
Oppstart varmekabler og storgatestein.
Torvet midt
Skiferlegging. Setting av historisk gatestein. Pexrør i stjerne,
Torvet sør/Vest
Varmekabler, varmesløyfer og skiferlegging.
MG sør
Belegningsstein fortau mot Tinghuset.
KG øst
Kantstein og skiferarbeid. Montering av pullertfundament. Kabeltrekking. Støp av drensbetong. Drensasfalt og oppstart med steinleggig i Wienermønster.
KG Vest
Ferdigstillelse av belegningsstein i wienermønster. 

Uke 38
Sommerveita
Arbeid med opirør foran  NMS gjenbruk. Skiferlegging sør i veita ferdigstilles. Varmekabler og storgatestein starter opp.
Torvet midt
Skiferlegging. Oppstart med setting av historisk gatestein.
Torvet sør/Vest
Varmekabler, varmesløyfer og skiferlegging langs Cubus og McDonalds.
MG sør
Belegningsstein fortau mot Tinghuset.
KG øst
Kantstein og skiferarbeid. Montering av pullertfundament. Kabeltrekking. Flytting av hjelpesluk kryss Nordre/KG øst.

Uke 37
Sommerveita
Arbeid med opikanal. Tilfylling og oppstart med skiferlegging.
Torvet midt
Skiferlegging.
Torvet sør/Vest
Varmekabler, varmesløyfer og skiferlegging langs Cubus og McDonalds.
MG sør
Belegningsstein fortau mot Tinghuset.
KG øst
Trekkerør og gatelysfundament. Kantstein og skiferarbeid.

Uke 37
Torvet midt
Skiferlegging.
Torvet sør
Granittbelegg i møbleringsone.
Torvet sør/Vest
Skifer langs fasade DNB/Rema. Varmekabler og sløyfer langs Cubus og McDonalds
Munkegata sør
Asfaltering. Belegningsstein fortau mot Tinghuset.
Kongens gate øst
Trekkerør og gatelysfundament. 

Uke 35
Torvet nord
Smågatestein mot watermusic.
Torvet midt
Varmesløyfer og skiferlegging.
Torvet sør
Noe skiferarbeid. Granittbelegg pågår. Skifer rundt pullert. Gatestein i møbleringsfelt.
Torvet sør/Vest
Varmekabler og skifer langs fasade DNB/Rema.
Munkegata sør
Istandsetting av arbeid i gravehull ved Tinghuset. Klargjøring for asfalt og asfatering.
Kongens gate øst
Asfalt mot Torvet. Trekkerør og gatelysfundament.

Uke 34
Torvet midt
Flis i fontene. Varmesløyfer og skiferlegging.
Torvet sør
Noe skiferarbeid. Granittbelegg pågår. Skifer rundt pullert. Gatestein i møbleringsfelt.
Torvet sør/Vest
Omlegging av gangmønster foran Trondheim torg løpende. Ta opp heller langs fasade Trondheim torg.
Munkegata sør
Istandsetting av arbeid i gravehull ved Tinghuset. Klargjøring for asfalt.
Kongens gate øst
Opplasting og bortkjøring av masser. Legging av trekkerør og setting av sandfang. Klargjøring for drensbetong

Uke 33
Torvet midt
Flis i fontene. Varmesløyfer og skiferlegging.
Torvet sør
Noe skiferarbeid. Granittbelegg pågår. Skifer rundt pullert. Gatestein i møbleringsfelt.
Torvet sør/Vest
Fjerning av asfalt og masser over parkeringskjeller. Omlegging av gangmønster foran Trondheim torg. Ta opp heller langs fasade Trondheim torg.
Kongens gate vest
Fuge buemønster.
Kongens gate øst
Opplasting og bortkjøring av masser. Oppstart med legging av trekkerør og setting av sandfang.

Uke 32
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen.
Torvet sør
Noe skiferarbeid. Granittbelegg pågår. Skifer rundt pullert. Gatestein i møbleringsfelt.
Kongens gate vest
Buemønster lagt i gateløp.
Kongens gate øst
Tilrigge anleggsområdet. Smågatestein tas opp. Arkeologiske utgravinger pågår.

Uke 29 og 30
Anleggsplass stengt.

Uke 28
Munkegata nord
Montering av granittelement for Watermusic. Komplettering av smågatestein.
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen. Støp av drensbetong.
Torvet sør
Støp av felt med drensbetong. Varmesløyfer og skifter. 

Uke 27
Munkegata nord
Montering av granittelement for Watermusic. Komplettering av smågatestein.
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen. Støp av drensbetong.
Torvet sør
Støp av felt med drensbetong. Varmesløyfer og skifter. 

Uke 26
Munkegata nord
Montering av granittelement for Watermusic. Komplettering av smågatestein,\.
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen. Støp av drensbetong.
Torvet sør
Støp av felt med drensbetong. Varmesløyfer, drensasfalt og skifter. 

Uke 25
KG vest
Legging av smågatestein og skifer mot McDonalds.
Munkegata nord
Montering av granittelement for Watermusic.
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen. Skiferlegging vest for statuen.
Torvet sør
Historisk stein langs fasader ved Hornemansgården.  Støp av felt med drensbetong. Varmesløyfer, drensasfalt og skifter. Skifer på fartau langs Matzowgården.
Munkegata sør
Opprettingsarbeid etter kabelarbeid for Trønderenergi mot Tinghuset. 

Uke 24
KG vest
Legging av smågatestein og skifer mot McDonalds. Bytte av lysmaster.
Torvet nord
Legging av skifer, gatestein, betongheller og historisk stein ferdigstilles ved Sommergården.
Munkegata nord
Smågatestein og støp av fundament for Watermusic.
Torvet midt
Arbeid fontene rundt statuen. Skiferlegging vest for statuen.
Torvet sør
Historisk stein langs fasader ved Hornemansgården. Støp av fundamenter for granittbenker. Montering av granittbenker. Støp av felt med drensbetong. Varmesløyfer, drensasfalt og skifter fortau langs Matzowgården.
Munkegata sør
Opprettingsarbeid etter kabelarbeid for Trønderenergi mot Tinghuset. 

Uke 23
KG vest
Legging av smågatestein mot McDonalds. Bytte av lysmaster
Torvet nord
Legging av skifer, gatestein og historisk stein ferdigstilles ved Sommergården.
Munkegata nord
Smågatestein og støp av fundament for Watermusic.
Torvet midt
Montering av fontenestein fortsetter.
Torvet sør
Skifer langs fasader ved Hornemansgården. Støp av fundamenter for granittbenker. Montering av granittbenker. Støp av felt med drensbetong.
Munkegata sør
Asfaltering av hele området. Opprettingsarbeid etter kabelarbeid for Trønderenergi mot Tinghuset. Teknisk rom og kulvert. Kabling på bruer.
Arbeid med samlestokker og påkobling av varmesløyfer.
Rydding av området pågår fortløpende.

Uke 22
Torvet nord/Sommerveita
Legging av skifer, gatestein og historisk stein langs fasade på Sommergården.
Torvet midt
Skiferlegging. Montering av fontenestein.
Torvet sør
Skifer og gatestein langs Matzowgården og Hornemannsgården. Gatestein Presidentveita. Isolering og fylling til underkant betong. Fylling over og rundt kulvert.
Munkegata sør
Plantekasser ved Dnb. Klargjøring for asfalt. Oppretting etter kabelarbeid ved Tingshusplassen.
Kongens gate vest
Smågatesteinfelt rundt sykkelstativ ved Mc.Donalds. Bytte lysmaster.

Uke 21
Torvet nord/Sommerveita
Smågatestein langs fasade KG 16. Steinlegging langs Sommergården.
Torvet midt
Skiferarbeid. Leveranse og oppstart av granittfontene.
Torvet sør/Munkegata sør
Skifer og gatestein langs Matzowgården og Hornemannsgården. Gatestein Presidentveita. Plantekasser ved Dnb. Klargjøring for asfalt.
Kongens gate vest
Skifer rundt trafoluke sør. Rydding av området.

Uke 20
Torvet nord/Sommerveita
Smågatestein langs fasade KG 16. Steinlegging langs Sommergården.
Torvet midt
Varmesløyfer og skiferarbeid. Støping av drensbetong. Leveranse granittfontene.
Torvet sør
Skifer og gatestein langs Matzowgården og Hornemannsgården. Gatestein Presidentveita. Ledningsarbeid mot Tinghuset. Gangbro DnB demonteres og området fylles opp.
Kongens gate vest
Drensasfalt.
Generelt
Klargjøring til 17mai.

Uke 19
Torvet nord/Sommerveita
Smågatestein langs fasade KG 16. Asfalt og varmesløyfer langs Sommergården.
Torvet midt
Varmesløyfer og skiferarbeid. Støping av drensbetong. Montering av granittbenk.
Torvet sør
Skifer og gatestein langs Matzow gården og Hornemannsgården. Støping opikanal Tinghuset. Ledningsarbeid mot Tinghuset.
Kongens gate vest
Skifer rundt wienermønster. Bytte lysmaster.

Uke 18
Munkegata nord
Sykkeltak med stativ monteres.
Torvet nord/Sommerveita
Varmekabler og smågatestein langs fasade KG 16. Klargjøring for asfalt og varmesløyfer langs Sommergården.
Torvet midt
Skiferarbeid. Støping av drensbetong.
Torvet sør
Kran demonteres. Trauging og isolering. Skifer og gatestein langs Matzow gården og Hornemannsgården.
Kongens gate vest
Skifer rundt wienermønster. Bytte lysmaster.

Uke 17
Munkegata nord
Flytte brakkerigg til ene gateløpet. Montere sykkelstativ og sykkeltak. Montere benk og basseng til Watermusic.
Torvet midt
Skiferarbeid.
Torvet sør
Området langs Hornemannsgården og Matzowgården asfalteres og oppstart varmesløyfer. Oppstart av skiferarbeid langs fasader til Matzowgården.
Kongens gate vest
Skiferarbeid og bytte lysmaster.

Uke 16
Påskeferie. Noe arbeid mandag, tirsdag og onsdag.

Uke 15
Munkegata nord
Skifer og fuging i gateløp ferdigstilles. Arbeidstelt demonteres. Møbleringsfelt i vest kompletteres.
Torvet nord
Tilpasse granitt rundt lysmaster. Fylle opp plantekasser og demontere byggeplassgjerder.
Torvet midt
Forskaling og støp av fundament for fontene. Skiferarbeid.
Torvet sør
Området langs Hornemannsgården og Matzowgården klargjøres for asfalt. Støp av juletrefundament.
Kongens gate vest
Skiferarbeid.

Uke 14
Munkegata nord
Skiferlegging i arbeidstelt og ute om temperaturen er høy nok. Møbleringsfelt med smågatestein.
Torvet midt
Skiferarbeid langs acudrain. Skiferarbeid i telt nord for statuen.
Torvet sør
Tilfylling og klargjøring for fjernvarme mellom teknisk rom sør og øst. Tilfylling teknisk rom sør og støttemur fortsetter. Trekkerør og opikanal. Trauging felt nord sør for statuen. Støp av fundament til juletrefot.
Torvet øst
Støp av sluser teknisk rom øst. Påstøp teknisk rom øst. Støttemur langs Hornemannsgården ferdigstilles.
Kongens gate vest
Asfaltering og setting av kantstein.

Uke 13
Munkegata nord
Skiferlegging i arbeidstelt og ute om temperaturen er høy nok. Møbleringsfelt med smågatestein. Montering og støping av pullertfundament.
Torvet midt
Betongfundament fontene. Trauging og klargjøring for drensbetong. Skiferarbeid nord for statuen.
Torvet sør
Tilfylling støttemur, kullvert og teknisk rom. Arbeid med rørstrekk  og opikanal fra kulvert retning østover. Tekking av dekke teknisk rom sør og kulvert. Pyton, trekkerør og vannledning Matzowgården.
Torvet øst
Støp av sluser teknisk rom øst. Påstøp teknisk rom øst. Støttemur langs Hornemannsgården ferdigstilles.
Kongens gate vest
Klargjøring for pullert fundament. Oppbygging for asfaltering.

Uke 12
Munkegata nord
Skiferlegging i arbeidstelt. Møbleringsfelt med smågatestein. Graving og montering for pullert.
Torvet midt
Betongfundament fontene. Trauging og klargjøring for drensbetong. Setting av sandfang 10 og 11.
Torvet sør
Tilfylling støttemur, kullvert og teknisk rom. Arbeid med rørstrekk  og opikanal fra kulvert retning østover. Tekking av dekke teknisk rom sør og kulvert. Pyton og vannledning Matzowgården.
Torvet øst
Støp av sluser teknisk rom øst. Tekking teknisk rom øst. Støttemur langs Hornemannsgården ferdigstilles.

Uke 11
Munkegata nord
Skiferlegging i arbeidstelt. Møbleringsfelt med smågatestein. Graving for pullert.
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 2 stk arbeidstelt.
Torvet midt
Betongfundament fontene.
Torvet sør
Tilfylling støttemur, kullvert og teknisk rom. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover. Tekking av dekke teknisk rom sør og kulvert.
Torvet øst
Forskaling og støping av dekket teknisk rom øst. Forskaling og støp av bankett til støttemur langs Hornemannsgården.

Uke 10
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt.
Munkegata nord
Smågatestein i møbleringsfelt. Skifer i gateløp.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Tilfylling støttemur. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover. Tilfylling kulvert og teknisk rom sør. Tekking av dekke teknisk rom sør og kulvert.
Torvet øst
Forskaling og støping av vegger teknisk rom øst. Forskaling og støp av bankett til støttemur sør for teknisk rom øst.

Uke 09
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Steinlegging foran KG 18.
Munkegata nord
Smågatestein i møbleringsfelt. Komplettering av skifer inn mot gateløp.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av bankett og vegger til støttemur fra teknisk rom sør retning østover. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover. Tilfylling kulvert og teknisk rom sør. Tekking av dekke teknisk rom sør og kulvert. Arkeologisk utgraving NIKU på hjørnet ved Matzowgården.
Torvet øst
Støp bunnplate teknisk rom øst. Forskaling vegger teknisk rom øst.

Uke 08
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Steinlegging foran KG 18.
Munkegata nord
Smågatestein i møbleringsfelt. Komplettering av skifer inn mot gateløp.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger til støttemur fra teknisk rom sør retning østover. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover. Armering og støp av dekke kulvert og teknisk rom sør.
Torvet øst
Oppstart graving til teknisk rom øst. Gangpassasje fra MG sør til KG øst stenges på østsiden av Torvet. Presidentveita stengt for gjennomgang.

Uke 07
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Oppstart elektrisk varmekabler foran KG 18.
Munkegata nord
Omramming rundt trær i møbleringsfelt.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger til støttemur fra teknisk rom sør retning østover. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover.
Torvet øst
Oppstart graving til teknisk rom øst. Gangpassasje fra MG sør til KG øst stenges på østsiden av Torvet. Presidentveita stenges for gjennomgang.

Uke 06
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Legging av skifer mellom Døgnvill og møbleringssone. Oppstart elektrisk varmekabler foran KG 18.
Munkegata nord
Omramming rundt trær i møbleringsfelt.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger kullvert og teknisk rom. Setting av kummer. Forskaling, armering og støping av bankett for støttemur mellom teknisk rom sør og kum V6.

Uke 05
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 2 stk arbeidstelt. Flytter arbeidstelt ved statuen østover.  Legging av gatevarme mellom Døgnvill og møbleringssone. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Armering og støping av bunnplate kullvert. Omlegging av ledning i byggegrop. Plugging av eksisterende vannledning mot Tinghuset medfører utvidet byggegrop sørover.

Uke 04
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 2 stk arbeidstelt. Flytter arbeidstelt ved statuen østover. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner. Støpe fundament til sykkelbøyler.
Munkegata sør
Graving for kullvert og teknisk rom. Armering og støping av bunnplate kullvert. Omlegging av ledning i byggegrop.

Uke 03
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt. Flytte arbeidstelt vestover fra N/Ø kvadrant. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner. Støpe fundament til sykkelbøyler.
Munkegata sør
Graving for kullvert og teknisk rom. Armering av bunnplate kullvert.

Uke 02
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt på torvflaten N/Ø. Etablering av ett til arbeidstelt. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Utvidelse av anleggsområdet for fortsettelse på kullvertarbeidet og etablere gangbro langs DnB.

Uke 01
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt på torvflaten N/Ø. Etablering av ett til arbeidstelt. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Utvidelse av anleggsområdet for fortsettelse på kullvertarbeidet.

Uke 52
Juleferie – Anleggsområdet stengt.

Uke 51
KG Vest
Ferdigstilling av arbeid foran offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Legging av skifer inne i telt på torvflaten N/Ø. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid. Skiferarbeid fortau langs BK/ØX.
Generelt
Byggeplass ryddes og klargjøres til juleferie.

Uke 50
KG Vest
Arbeid med offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Skiferlegging foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt på torvflaten N/Ø. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet.
Torvet midt
Fylling og planering mot kulvert. Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid.

Uke 49
KG Vest
Arbeid med offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Skiferlegging foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt på torvflaten. Montering av granittbenker. Tilkobling sluk KG Øst.
Torvet midt
Fylling og planering mot kulvert. Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Torvet Sør
Påstøp kulvert.
Sommerveita
Ferdig med VA, åpent for gjennomgang.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid.

Uke 48
KG Vest
Oppfylling teknisk rom. Arbeid med offentlig toalett.
Torvet Nord
Asfaltering og oppstart varmesløyfer foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt. Endring av gangtrase.
Torvet midt
Klargjøring for drensbetong fortsetter. Montering av gatelysfundament og plantekum. Tilfylling trapp til Trondheim torg. Trekkerørsarbeid med fontene rundt statuen.
Torvet Sør
Tilfylling og tekking av kulvert. Påstøp kulvert. Etablere gangtunnel KG Ø – Trondheim Torg.
Sommerveita
Trauging og fylling av gate. Åpnes gang-og bilpassasje den 01.12.18

Uke 47
KG Vest
Oppfylling teknisk rom. Opikanal fra trafo til teknisk rom. Legging av drensasfalt.
Torvet Nord
Skiferarbeid på torvflaten. Oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Torvet midt
Klargjøring for drensbetong.
Torvet Sør
Tekking og tilfylling av kullvert. Støp av trapp til kjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring av gateløp til drens-asfalt. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid i perioder fra 07.00-19.00. Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft Montering av ny vannkum. Trauging og fylling av gate.

Uke 46
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Innlegging av vannledning og ny vannkum. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Montering av fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av nytt felt for støping av drensbetong (værforbehold). Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Rampe Døgnvill må ferdigstilles først.
Torvet Sør
Oppstart av dekke til kulvert. Støp av kjellernedgang fra kulvert til parkeringskjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 45
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Innlegging av vannledning og ny vannkum. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Montering av fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av nytt felt for støping av drensbetong (værforbehold). Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Rampe Døgnvill må ferdigstilles først.
Torvet Sør
Oppstart av dekke til kulvert. Støp av kjellernedgang fra kulvert til parkeringskjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 44
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Klargjøring for vannledning og fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong (værforbehold). Fuging KG 16-18. Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK.
Torvet Sør
Vegger til kulvert støpes. Oppstart dekke. 
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 43
KG Vest
Tilfylling teknisk rom.  Gangpassasje delvis flyttet til andre siden av offentlig toalett. Klargjøring for vannledning og fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong (værforbehold). Fuging KG 16-18. Døgnvill tilfylling og klargjøring for asfalt, varmesløyfer og asfalt igjen. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK.
Torvet Sør
Vegger til kullvert støpes.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 42
KG Vest
Armering og støp av dekke på teknisk rom. 
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong. Fuging KG 16-18. Parasollfester og flytting av betongkum utføres.
Torvet Sør
Betongplate til kullvert støpes.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Oppstart vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 41
KG Vest
Dekkeforskaling og armering på teknisk rom. Skiferarbeid foran Frati og Døgnvill.
Torvet Nord
Påstøp kulvert. Tilfylling mot kulvert fortsetter. Støping av drensbetong. Skifer KG 16-18. Demontering av gammel trafo ved Døgnvill.
Torvet Sør
Utgraving for kulvert sørover. Omlegging av eksisterende vann og avløp.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden.
Sommerveita
Oppstart vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje.

Uke 40
KG Vest
Dekkeforskaling og armering på teknisk rom. Skiferarbeid foran Frati og Døgnvill.
Torvet Nord
Påstøp kulvert. Tilfylling mot kulvert fortsetter. Støping av drensbetong. Skifer KG 16-18.
MG Nord
Varmesløyfer Nordea. Oppstart skifer foran Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden.
Sommerveita
Prøvegraving. Riving beleggingsstein. Oppstart vann-og avløpsgrøft.

Uke 39
KG Vest
Bunnplate teknisk rom vest i kulvert er støpt. Forskaling, armering og støping av vegger pågår.
Torvet Nord
Tekking og påstøp teknisk rom og kulvert nord for blokkstreng. Tilfylling mot kulvert pågår. Legging av trekkerørtrase til fontene anlegg pågår. Klargjøring av området nord for linjedren. Støping av nytt felt drensbetong. Støp av støttemur over teknisk rom nord. Skifer KG 16-18.
MG Nord
Rørstrekk langs MG 21.  Oppfylling og klargjøring for drensasfalt langs MG 21.
Sommerveita
Oppstart riving gatedekket.

Uke 38 
KG vest
Forskaling og støping av bunnplate. Forskaling av vegger.
Torvet Nord
Tekking og påstøp kulvert nord for statuen. Tilfylling kullvert. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene anlegg. Vannkomplettering av trekkerør og avløp nord for linjedrenering. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedrenering. Støping av nytt felt med drensbetong. Skiferlegging foran KG 16-18.
MG nord
Rørpressing og kum Stiftsgården. Oppfylling og klargjøring for drensasfalt langs fasade på MG 21.

Uke 37
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding i området. Utgraving til teknisk rom til kulvert.
Torvet nord
Tekking og påstøp av teknisk rom nord og kulvert nord. Støp av dekke kulvert. Legging av trekkerør-trase fra kulvert til fonteneanlegg rundt statuen. Tilfylling rundt kulvert og teknisk rom. Støping av et felt drensbetong. Varmesløyfer og oppstart skifer foran KG 16-18. Tilrettelegging av gangtrase.
MG nord
Rørstrekk lengs MG 21. Gangtrase stengt langs MG 21.

Uke 36
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding
Torvet Nord
Armering og støping av 12 meters lengde gulv og dekke på kulvert mot Trondheim Torg. Tilfylling kulvert nord. Tekking og påstøp teknisk rom og kulvert nord. Klargjøring og støping av nytt felt drensbetong foran KG 18. Varmesløyfer foran KG 16/18. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene fra teknisk rom.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21, gangtrase stengt til uke 37. Setting av vannkum.

Uke 35
KG vest
Steindekke over trafo. Asfaltering topplag.
Torvet nord
Armering og støping av 12 meters gulv kulvert. Fortsettelse med forskaling og armering dekke. Flytte kran på sør siden av statuen. Tilfylling teknisk rom og kulvert nordsiden. Støping av drensbetong på nordsiden. Støping Opikanal fra KG 18 – teknisk rom. 
Munkegata nord
Rørstrekk langs Munkegata 21. Setting vannkum.

Uke 34
KG vest
Smågatestein fortau langs Trondheim torg. Klargjøring for dekkearbeider over trafo. Planting av trær og stauder. Ferdigstillelse rundt offentlig toalett.
Torvet nord
Armering og støp av gulv og vegg 12 meters lengde kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom nord, samt klargjøring av fjernvarme. Flytte kran på sørsiden av OT-statuen. Støping av drensbetong. Tilfylling rundt kulvert. Opikanal fra KG 18 til teknisk rom. Klargjøring til drensasfalt.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21.

Uke 33
KG vest
Komplettering gatestein foran Dublin. Smågatestein fortau lang Trondheim Torg. Ferdigstilling rundt offentlig toalett.
Torvet Nord
Armering og støping av kulvert. Utgraving for kulvert. Planering og klargjøring til drensbetong.
MG nord
Forsterkningslag over fordrøyningsbasseng. Oppstart rørlegging langs MG 21.

Uke 27
Kongens gate vest
Skifer i lastelomme. Arbeid langs Trondheim Torg. Re-setting av smågatestein og betongheller langs KG 22. Bysykkelstativ. Montering av benker. Tilpassing mot Prinsenkrysset etter helgas arbeid.
Torvet Nord
Dekke teknisk rom nord. Forskaling og støping kulvert. Setting av vannkum, sandfang og overvannskum i Munkegata nord. Påbegynt vannledning og overvannsledning ut av kulvert. Graving for fordrøyningsbasseng. Tilfylling teknisk rom.

Uke 26
Kongens gate vest
Smågatestein i møbleringsonen. Påkobling av fjernvarme i Prinsenkrysset. Montering av benker. Kantstein legges langs Trondheim Torg. By-sykkelstativ utenfor Dublin.
Torvet Nord
Støping av kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom. Forskaling og armering kulvert. Støping dekke teknisk rom nord. Riving av asfalt og brostein for klargjøring til graving av fordrøyningsbasseng mellom Stiftsgården og Burger King.

Uke 25
Kongens gate vest
Smågatestein legges i møbleringssonen. Hellebelegg foran Hotel Augustin og Princess er tatt opp, det legges varmesløyfer og hellebelegget re-etableres. Fjernvarmegrøft på sørsiden er fylt opp og klart for kantsteinsetting.
Torvet nord
Støping vegger teknisk rom. Graving for kulvert sørover. Forskaling og armering til kulvert påbegynt. Asfalt langs Sommergården og KG 16 lagt og det er åpnet for kjøring ned til Sommerveita.
Munkegata nord
Utvidelse av byggegjerdet ned mot Stiftsgården for å starte graving til fordrøyningsbasseng.

Uke 24
Kongens gate vest
Flytte gangpassasje bort fra nordfasaden. Arbeid med belegningsstein og varmesløyfer langs fasade på nordsiden. Belegningsstein og varmesløyfer legges. Klargjøring for møblering, belysning og plantekasser. Fjernvarmerør på sørsiden fra Prinsenkrysset og øst til Torvet.
Torvet nord
Støttemur ferdigstilles bort til Kongens gate øst. Trauges for å legge asfalt langs KG 16/18 og Sommergården. Trekker gjerdene inn i sommerfase langs Sommergården og KG 16/18. Utvider byggegjerdet nordover ned til Stiftsgården for å starte arbeid med fordrøyningsbasseng i Munkegata nord. Forskalingsarbeid til teknisk rom nord og graving til kulverrner smågatestein t.

Uke 23
Kongens gate vest
Steinlegging og varmesløyfer legges på nordsiden. Grøft for fjernvarme på sørsiden.
Torvet Nord
Klargjøring for asfaltering langs fasadene. Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. OPI kanal langs støttemur. Vannledning og ny vannkum langs Sommergården. Fjernvarme langs KG 16-18. Forskaling og støping av bankett til teknisk rom.

Uke 22
Kongens gate Vest
Steinlegging og varmesløyfer på nordsiden. Klargjøring til uteservering.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. Trauging og tilfylling langs Sommergården og KG 16/18. Klargjøring for gangpassasje langs Sommergården. Forskaling og armering teknisk rom nord. Støping OPI-kanal langs støttemur.

Uke 21
Konges gate Vest
Steinlegging på nordsiden fortsetter. Legging av varmesløyfer mellom Prinsenskrysset og Bersvendveita. Fjerning av midlertidig gangbro.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur foran Sommergården og nedsenk i hjørnet ved Sommerveita. Omlegging eksisterende kabler. Klargjøring for betongplate teknisk rom nord. Tilfylling mot KG 16/18.

Uke 20
Konges gate Vest
Fundament for dobbeltbenker i møbleringssonen. Smågatestein i møbleringsonen. Skifer mellom kantstein og møbleringsone. Varmesløyfer mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøft og ledningstrase langs Sommergården. Støping av bankett og støttemur foran Sommergården.Graving til teknisk rom nord.

Uke 19
Konges gate Vest
Steinarbeid på nordsiden av gaten. Drensasfalt mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita. Graving fjernvarme
Torvet Nord
Grøftetrase og ledninger langs Sommergården. Støping av bankett ved KG16/18 og fortsetter opp langs Sommergården. Graving til teknisk rom nord.

Uke 17
Kongens gate Vest
Kansteinslinje på norsiden. Graving og legging av provisoriske kabler i anleggsfasen. Teknisk kum settes i innkjøring til Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøftetrase langs Kongens gate 16/18. Fylle opp hull etter underjordisk toalett. Riving av asfalt og gatestein.
Rigg
Montering av ny brakkerigg på Torvet Sør/Øst. Demontere gammel brakkerigg.