Logo Torget

Ukerapport

Forkortelser:
KG = Kongens gate
MG = Munkegata

Uke 08
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Steinlegging foran KG 18.
Munkegata nord
Smågatestein i møbleringsfelt. Komplettering av skifer inn mot gateløp.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger til støttemur fra teknisk rom sør retning østover. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover. Armering og støp av dekke kulvert og teknisk rom sør.
Torvet øst
Oppstart graving til teknisk rom øst. Gangpassasje fra MG sør til KG øst stenges på østsiden av Torvet. Presidentveita stengt for gjennomgang.

Uke 07
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Oppstart elektrisk varmekabler foran KG 18.
Munkegata nord
Omramming rundt trær i møbleringsfelt.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger til støttemur fra teknisk rom sør retning østover. Arbeid med rørstrekk fra kulvert retning østover.
Torvet øst
Oppstart graving til teknisk rom øst. Gangpassasje fra MG sør til KG øst stenges på østsiden av Torvet. Presidentveita stenges for gjennomgang.

Uke 06
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 3 stk arbeidstelt. Legging av skifer mellom Døgnvill og møbleringssone. Oppstart elektrisk varmekabler foran KG 18.
Munkegata nord
Omramming rundt trær i møbleringsfelt.
Torvet midt
Trekkerør-arbeid for fonteneanlegg rundt statuen.
Torvet sør
Forskaling, armering og støping av vegger kullvert og teknisk rom. Setting av kummer. Forskaling, armering og støping av bankett for støttemur mellom teknisk rom sør og kum V6.

Uke 05
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 2 stk arbeidstelt. Flytter arbeidstelt ved statuen østover.  Legging av gatevarme mellom Døgnvill og møbleringssone. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Armering og støping av bunnplate kullvert. Omlegging av ledning i byggegrop. Plugging av eksisterende vannledning mot Tinghuset medfører utvidet byggegrop sørover.

Uke 04
Torvet Nord
Legging av skifer inne i 2 stk arbeidstelt. Flytter arbeidstelt ved statuen østover. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner. Støpe fundament til sykkelbøyler.
Munkegata sør
Graving for kullvert og teknisk rom. Armering og støping av bunnplate kullvert. Omlegging av ledning i byggegrop.

Uke 03
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt. Flytte arbeidstelt vestover fra N/Ø kvadrant. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme. Oppstart steinlegging foran KG 18.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid. Saging av fundament rundt statuen.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner. Støpe fundament til sykkelbøyler.
Munkegata sør
Graving for kullvert og teknisk rom. Armering av bunnplate kullvert.

Uke 02
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt på torvflaten N/Ø. Etablering av ett til arbeidstelt. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Utvidelse av anleggsområdet for fortsettelse på kullvertarbeidet og etablere gangbro langs DnB.

Uke 01
Torvet Nord
Legging av skifer inne i arbeidstelt på torvflaten N/Ø. Etablering av ett til arbeidstelt. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet. Legging av gatevarme.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Kummer og rørarbeid.
Munkegata nord
Resterende skiferarbeid fortau langs møbleringsoner.
Munkegata sør
Utvidelse av anleggsområdet for fortsettelse på kullvertarbeidet.

Uke 52
Juleferie – Anleggsområdet stengt.

Uke 51
KG Vest
Ferdigstilling av arbeid foran offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Legging av skifer inne i telt på torvflaten N/Ø. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet.
Torvet midt
Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid. Skiferarbeid fortau langs BK/ØX.
Generelt
Byggeplass ryddes og klargjøres til juleferie.

Uke 50
KG Vest
Arbeid med offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Skiferlegging foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt på torvflaten N/Ø. Montering av granittbenker på nordsiden av Torvet.
Torvet midt
Fylling og planering mot kulvert. Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid.

Uke 49
KG Vest
Arbeid med offentlig toalett. Gatelys.
Torvet Nord
Skiferlegging foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt på torvflaten. Montering av granittbenker. Tilkobling sluk KG Øst.
Torvet midt
Fylling og planering mot kulvert. Trekkerør for fonteneanlegg rundt statuen. Graving og fylling til underkant drensbetong.
Torvet Sør
Påstøp kulvert.
Sommerveita
Ferdig med VA, åpent for gjennomgang.
Munkegata nord
Møbleringssone klargjøres for steinarbeid.

Uke 48
KG Vest
Oppfylling teknisk rom. Arbeid med offentlig toalett.
Torvet Nord
Asfaltering og oppstart varmesløyfer foran ØX/BK. Legging av skifer inne i telt. Endring av gangtrase.
Torvet midt
Klargjøring for drensbetong fortsetter. Montering av gatelysfundament og plantekum. Tilfylling trapp til Trondheim torg. Trekkerørsarbeid med fontene rundt statuen.
Torvet Sør
Tilfylling og tekking av kulvert. Påstøp kulvert. Etablere gangtunnel KG Ø – Trondheim Torg.
Sommerveita
Trauging og fylling av gate. Åpnes gang-og bilpassasje den 01.12.18

Uke 47
KG Vest
Oppfylling teknisk rom. Opikanal fra trafo til teknisk rom. Legging av drensasfalt.
Torvet Nord
Skiferarbeid på torvflaten. Oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Torvet midt
Klargjøring for drensbetong.
Torvet Sør
Tekking og tilfylling av kullvert. Støp av trapp til kjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring av gateløp til drens-asfalt. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid i perioder fra 07.00-19.00. Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft Montering av ny vannkum. Trauging og fylling av gate.

Uke 46
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Innlegging av vannledning og ny vannkum. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Montering av fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av nytt felt for støping av drensbetong (værforbehold). Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Rampe Døgnvill må ferdigstilles først.
Torvet Sør
Oppstart av dekke til kulvert. Støp av kjellernedgang fra kulvert til parkeringskjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 45
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Innlegging av vannledning og ny vannkum. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Montering av fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av nytt felt for støping av drensbetong (værforbehold). Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK. Rampe Døgnvill må ferdigstilles først.
Torvet Sør
Oppstart av dekke til kulvert. Støp av kjellernedgang fra kulvert til parkeringskjeller.
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 44
KG Vest
Tilfylling og tekking teknisk rom. Gangpassasje flyttet til andre siden av offentlig toalett. Klargjøring for vannledning og fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong (værforbehold). Fuging KG 16-18. Skiferlegging rundt Døgnvill. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK.
Torvet Sør
Vegger til kulvert støpes. Oppstart dekke. 
MG Nord
Smågatestein ved Nordea/Stiftsgården. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang-og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 43
KG Vest
Tilfylling teknisk rom.  Gangpassasje delvis flyttet til andre siden av offentlig toalett. Klargjøring for vannledning og fjernvarme.
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong (værforbehold). Fuging KG 16-18. Døgnvill tilfylling og klargjøring for asfalt, varmesløyfer og asfalt igjen. Mulig oppstart av trauging av området ved ØX og BK.
Torvet Sør
Vegger til kullvert støpes.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av historisk gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Fortsettelse med vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 42
KG Vest
Armering og støp av dekke på teknisk rom. 
Torvet Nord
Tilfylling mot kulvert fortsetter. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedren til støping av drensbetong. Fuging KG 16-18. Parasollfester og flytting av betongkum utføres.
Torvet Sør
Betongplate til kullvert støpes.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden. Re-legging av gatestein ved Stiftsgården.
Sommerveita
Oppstart vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje. Arbeid fra 07.00-19.00.

Uke 41
KG Vest
Dekkeforskaling og armering på teknisk rom. Skiferarbeid foran Frati og Døgnvill.
Torvet Nord
Påstøp kulvert. Tilfylling mot kulvert fortsetter. Støping av drensbetong. Skifer KG 16-18. Demontering av gammel trafo ved Døgnvill.
Torvet Sør
Utgraving for kulvert sørover. Omlegging av eksisterende vann og avløp.
MG Nord
Skiferlegging ved Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden.
Sommerveita
Oppstart vann-og avløpsgrøft. Stengt gang og bilpassasje.

Uke 40
KG Vest
Dekkeforskaling og armering på teknisk rom. Skiferarbeid foran Frati og Døgnvill.
Torvet Nord
Påstøp kulvert. Tilfylling mot kulvert fortsetter. Støping av drensbetong. Skifer KG 16-18.
MG Nord
Varmesløyfer Nordea. Oppstart skifer foran Nordea. Klargjøring vann og avløp på vestsiden.
Sommerveita
Prøvegraving. Riving beleggingsstein. Oppstart vann-og avløpsgrøft.

Uke 39
KG Vest
Bunnplate teknisk rom vest i kulvert er støpt. Forskaling, armering og støping av vegger pågår.
Torvet Nord
Tekking og påstøp teknisk rom og kulvert nord for blokkstreng. Tilfylling mot kulvert pågår. Legging av trekkerørtrase til fontene anlegg pågår. Klargjøring av området nord for linjedren. Støping av nytt felt drensbetong. Støp av støttemur over teknisk rom nord. Skifer KG 16-18.
MG Nord
Rørstrekk langs MG 21.  Oppfylling og klargjøring for drensasfalt langs MG 21.
Sommerveita
Oppstart riving gatedekket.

Uke 38 
KG vest
Forskaling og støping av bunnplate. Forskaling av vegger.
Torvet Nord
Tekking og påstøp kulvert nord for statuen. Tilfylling kullvert. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene anlegg. Vannkomplettering av trekkerør og avløp nord for linjedrenering. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedrenering. Støping av nytt felt med drensbetong. Skiferlegging foran KG 16-18.
MG nord
Rørpressing og kum Stiftsgården. Oppfylling og klargjøring for drensasfalt langs fasade på MG 21.

Uke 37
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding i området. Utgraving til teknisk rom til kulvert.
Torvet nord
Tekking og påstøp av teknisk rom nord og kulvert nord. Støp av dekke kulvert. Legging av trekkerør-trase fra kulvert til fonteneanlegg rundt statuen. Tilfylling rundt kulvert og teknisk rom. Støping av et felt drensbetong. Varmesløyfer og oppstart skifer foran KG 16-18. Tilrettelegging av gangtrase.
MG nord
Rørstrekk lengs MG 21. Gangtrase stengt langs MG 21.

Uke 36
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding
Torvet Nord
Armering og støping av 12 meters lengde gulv og dekke på kulvert mot Trondheim Torg. Tilfylling kulvert nord. Tekking og påstøp teknisk rom og kulvert nord. Klargjøring og støping av nytt felt drensbetong foran KG 18. Varmesløyfer foran KG 16/18. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene fra teknisk rom.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21, gangtrase stengt til uke 37. Setting av vannkum.

Uke 35
KG vest
Steindekke over trafo. Asfaltering topplag.
Torvet nord
Armering og støping av 12 meters gulv kulvert. Fortsettelse med forskaling og armering dekke. Flytte kran på sør siden av statuen. Tilfylling teknisk rom og kulvert nordsiden. Støping av drensbetong på nordsiden. Støping Opikanal fra KG 18 – teknisk rom. 
Munkegata nord
Rørstrekk langs Munkegata 21. Setting vannkum.

Uke 34
KG vest
Smågatestein fortau langs Trondheim torg. Klargjøring for dekkearbeider over trafo. Planting av trær og stauder. Ferdigstillelse rundt offentlig toalett.
Torvet nord
Armering og støp av gulv og vegg 12 meters lengde kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom nord, samt klargjøring av fjernvarme. Flytte kran på sørsiden av OT-statuen. Støping av drensbetong. Tilfylling rundt kulvert. Opikanal fra KG 18 til teknisk rom. Klargjøring til drensasfalt.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21.

Uke 33
KG vest
Komplettering gatestein foran Dublin. Smågatestein fortau lang Trondheim Torg. Ferdigstilling rundt offentlig toalett.
Torvet Nord
Armering og støping av kulvert. Utgraving for kulvert. Planering og klargjøring til drensbetong.
MG nord
Forsterkningslag over fordrøyningsbasseng. Oppstart rørlegging langs MG 21.

Uke 27
Kongens gate vest
Skifer i lastelomme. Arbeid langs Trondheim Torg. Re-setting av smågatestein og betongheller langs KG 22. Bysykkelstativ. Montering av benker. Tilpassing mot Prinsenkrysset etter helgas arbeid.
Torvet Nord
Dekke teknisk rom nord. Forskaling og støping kulvert. Setting av vannkum, sandfang og overvannskum i Munkegata nord. Påbegynt vannledning og overvannsledning ut av kulvert. Graving for fordrøyningsbasseng. Tilfylling teknisk rom.

Uke 26
Kongens gate vest
Smågatestein i møbleringsonen. Påkobling av fjernvarme i Prinsenkrysset. Montering av benker. Kantstein legges langs Trondheim Torg. By-sykkelstativ utenfor Dublin.
Torvet Nord
Støping av kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom. Forskaling og armering kulvert. Støping dekke teknisk rom nord. Riving av asfalt og brostein for klargjøring til graving av fordrøyningsbasseng mellom Stiftsgården og Burger King.

Uke 25
Kongens gate vest
Smågatestein legges i møbleringssonen. Hellebelegg foran Hotel Augustin og Princess er tatt opp, det legges varmesløyfer og hellebelegget re-etableres. Fjernvarmegrøft på sørsiden er fylt opp og klart for kantsteinsetting.
Torvet nord
Støping vegger teknisk rom. Graving for kulvert sørover. Forskaling og armering til kulvert påbegynt. Asfalt langs Sommergården og KG 16 lagt og det er åpnet for kjøring ned til Sommerveita.
Munkegata nord
Utvidelse av byggegjerdet ned mot Stiftsgården for å starte graving til fordrøyningsbasseng.

Uke 24
Kongens gate vest
Flytte gangpassasje bort fra nordfasaden. Arbeid med belegningsstein og varmesløyfer langs fasade på nordsiden. Belegningsstein og varmesløyfer legges. Klargjøring for møblering, belysning og plantekasser. Fjernvarmerør på sørsiden fra Prinsenkrysset og øst til Torvet.
Torvet nord
Støttemur ferdigstilles bort til Kongens gate øst. Trauges for å legge asfalt langs KG 16/18 og Sommergården. Trekker gjerdene inn i sommerfase langs Sommergården og KG 16/18. Utvider byggegjerdet nordover ned til Stiftsgården for å starte arbeid med fordrøyningsbasseng i Munkegata nord. Forskalingsarbeid til teknisk rom nord og graving til kulverrner smågatestein t.

Uke 23
Kongens gate vest
Steinlegging og varmesløyfer legges på nordsiden. Grøft for fjernvarme på sørsiden.
Torvet Nord
Klargjøring for asfaltering langs fasadene. Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. OPI kanal langs støttemur. Vannledning og ny vannkum langs Sommergården. Fjernvarme langs KG 16-18. Forskaling og støping av bankett til teknisk rom.

Uke 22
Kongens gate Vest
Steinlegging og varmesløyfer på nordsiden. Klargjøring til uteservering.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. Trauging og tilfylling langs Sommergården og KG 16/18. Klargjøring for gangpassasje langs Sommergården. Forskaling og armering teknisk rom nord. Støping OPI-kanal langs støttemur.

Uke 21
Konges gate Vest
Steinlegging på nordsiden fortsetter. Legging av varmesløyfer mellom Prinsenskrysset og Bersvendveita. Fjerning av midlertidig gangbro.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur foran Sommergården og nedsenk i hjørnet ved Sommerveita. Omlegging eksisterende kabler. Klargjøring for betongplate teknisk rom nord. Tilfylling mot KG 16/18.

Uke 20
Konges gate Vest
Fundament for dobbeltbenker i møbleringssonen. Smågatestein i møbleringsonen. Skifer mellom kantstein og møbleringsone. Varmesløyfer mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøft og ledningstrase langs Sommergården. Støping av bankett og støttemur foran Sommergården.Graving til teknisk rom nord.

Uke 19
Konges gate Vest
Steinarbeid på nordsiden av gaten. Drensasfalt mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita. Graving fjernvarme
Torvet Nord
Grøftetrase og ledninger langs Sommergården. Støping av bankett ved KG16/18 og fortsetter opp langs Sommergården. Graving til teknisk rom nord.

Uke 17
Kongens gate Vest
Kansteinslinje på norsiden. Graving og legging av provisoriske kabler i anleggsfasen. Teknisk kum settes i innkjøring til Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøftetrase langs Kongens gate 16/18. Fylle opp hull etter underjordisk toalett. Riving av asfalt og gatestein.
Rigg
Montering av ny brakkerigg på Torvet Sør/Øst. Demontere gammel brakkerigg.