Logo Torget

Skifter vannrør fra 1897 i Sommerveita

18.09.2018

Trondheim kommune skal i løpet av høsten oppgradere Sommerveita i sentrum. Vann- og avløpsledningene fra slutten av 1800-tallet er i svært dårlig forfatning og moden for utskifting. I tillegg har veita lenge vært skjemmet av hull i veibanen, noe som har ført til skader på biler. Midt i Sommerveita ligger også en trafo som Trønderenergi Nett ønsker å føre høyspentkabler til.

Arbeidet med å oppgradere vann, avløp, el- og fiberkabler, samt gatedekket i Sommerveita, starter 24. september og skal være ferdig til 1. desember. Arbeidet er ikke en del av Torvet-prosjektet, men Trondheim kommune er oppdragsgiver og Søbstad AS er utførende entreprenør.

Gangpassasjen fra Nordre til Torvet via Sommerveita blir stengt fra 1. oktober og vil åpne så fort det lar seg gjøre. Både grunnforhold og arkeologi vil være avgjørende for hvor raskt dette vil skje.

Alle innganger vil være tilgjengelige i åpningstiden i hele anleggsfasen. Alle med parkeringsplass i Sommerveita får tilbud om parkering på Leutenhaven i ukene gravingen pågår.

Omlegging av trafikk og gåmønster inn til Sommerveita vil bli godt skiltet, blant annet i Nordre gate, ved inngangen til Stifsgårdsparken i Dronningens gate, i Munkegata og på Torvet.

Stenger Sommerveita for å ivareta sikkerheten

Det er flere grunner til at Sommerveita må stenges når arbeidet starter. Det viktigste er å ivareta sikkerheten til publikum.

  • Grøfta vil dekke hele gatebredden. Den er anslått å bli tre meter dyp og sju meter bred.
  • Gravmaskin må ha plass til å snu, og av sikkerhetsmessige grunner kan ferdsel derfor ikke tillates.
  • Det blir for trangt å anlegge en gangbru.
  • Det ligger to høyspentkabler her hvorav den ene er i drift og den andre ligger klar for innkobling i tilfelle brudd andre plasser i byen. Disse har en sikkerhetsavstand til sivile på to meter.
  • Det er også flere lavspentkabler i drift i graveområdet.

Det er gjort grundige vurderinger med tanke på å finne alternative og provisoriske løsninger slik at veita kan holdes åpen for gjennomgang i graveperioden. Boring eller strømpekjøring av VA-ledninger er vurdert, men er i praksis ikke gjennomførbart da berørte i Sommerveita vil bli uten vann i lang tid. Gangbru er vurdert, men det er for trangt til at dette er mulig. Spunting er også lite aktuelt da det er mye kabler i grunnen, og utgraving av strømkabler først vil forlenge anleggsperioden betydelig.

Dersom jobben skulle vært utført med gjennomgangstrafikk i hele perioden vil dette kreve så omfattende sikringstiltak at det hverken er tid eller kostnadsrammer for en slik gjennomføring.

Hvorfor gjøres arbeidet nå?

Det er vanskelig å finne et optimalt tidspunkt for anleggsarbeid uten at næringsliv og publikum blir berørt. Midtbyen Management og Næringsforeningen har sammen med kommunen bedt om tilbakemelding fra butikker og virksomheter i Sommerveita om hvilke tidspunkt som vil være mest gunstig med tanke på omsetning. Perioden mellom sommersesong og julesesong peker seg ut som den roligste, og arbeidet vil derfor gjennomføres i høst. Da vil veita være i vanlig bruk igjen til julehandelen starter for fullt. For å redusere anleggstiden kan resetting av brostein utsettes til senere. Under brosteinsarbeidet kan både bil- og gangtrafikk gå som normalt.

Andre grunner til å oppgradere Sommerveita nå:

  • Torvet-prosjektet graver i området og skal ned med vannkum og skjøtegrop i veita. Oppgradering i Sommeveita kan gjøres med folk og utstyr fra entreprenør som allerede er på plassen.
  • Mindre ulemper for butikk som ellers ville fått oppgraving to ganger utenfor inngangsdør i stedet for én.
  • Trønderenergi må oppgradere anlegget sitt før 2019, og arbeidet kan ikke utføres om vinteren.
  • Det er ønskelig å gjøre ferdig denne delen av Torvet nå så man slipper massetransport og store kjøretøy i området etter at det nye skiferdekket er lagt.
  • Lettere tilgang for varelevering og søppelhåndtering så lenge det ikke er virksomhet på hjørnet av Kongens gate 16-18.

Informasjon til de berørte

Gårdeiere og næringsdrivende i Sommerveita er informert om at arbeidet starter tidligst 24.09. og at veita vil bli stengt fra 01.10. Det totale omfanget av arbeidet ble kjent i midten av august da det ble klart at Trønderenergi måtte oppgradere anlegget sitt i Sommerveita før 2019. Etter dette er de berørte holdt løpende orientert.

Det jobbes fortsatt med å begrense tidsrommet veita må holdes helt stengt. Det jobbes også videre med tiltak for å bedre fremkommeligheten. For å gjøre ulempene for de næringsdrivende minst mulig, vil forsering av arbeidet bli vurdert så snart entreprenørens framdriftsplan for arbeidene foreligger i starten av neste uke.

De berørte er innkalt til et informasjonsmøte 25. september. Der vil gårdeiere og næringsdrivende få ytterligere informasjon om arbeidet, og vil kunne komme med innspill som blir tatt med i videre planlegging av arbeidene.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!