Logo Torget

Torvet i Trondheim tar form

13.04.2016
Torvet har fått mange og gode offentlige sitteplasser, både langs husveggene og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 

– Torvet skal være et godt sted å være. Her skal folk møtes til både hverdag og fest, og det skal legges til rette for marked, handel, servering, idrettsarrangement, konserter og festligheter, sier prosjektleder Yngvar Gladsø i Trondheim kommune.

Torvet i Trondheim skal fornyes og mange av brikkene begynner å falle på plass. Nylig vedtok formannskapet at arbeidet framover skal bygge videre på konseptet og skissene i forprosjektet fra desember 2015. Dette gir en god pekepinn på hvordan byens storstue kan bli.

Her kan du lese rapporten: Torvet i Trondheim- detaljert forprosjekt

 

 

Både byens befolkning, gårdeiere, naboer og andre brukere har kommet med ønsker, og mange av innspillene blir tatt hensyn til.

– Mange har gitt uttrykk for at Torvet bør være mer intimt enn i dag. Trær og beplantning vil sørge for lune rom inn mot bygningene slik at disse områdene oppleves som mer intime, sier landskapsarkitekt og prosjektleder for Torvet som byrom, Marit Solum.

Stramt og verdig

Hovedelementene i utformingen av nye Torvet er uendret fra første gang planene ble vedtatt av Bystyret i 2012. Få, men sterke elementer skal gi en god og tydelig ramme for liv og aktivitet som skal foregå på Torvet i et 100-årsperspektiv.

En aktiv kantsone, et robust og vakkert natursteindekke og mange gode sitteplasser er fortsatt de viktigste elementene i planen.

For å ivareta Torvet som byens paradeplass og festarena kreves en robust, varig og verdig utforming som tåler tidens tann.

– Før vi velger naturstein til selve torvflata skal det gjøres flere tester for å sikre at holdbarheten blir god nok. De permanente møblene bygges i granitt, et materiale som tåler å stå ute i mange år uten at uttrykket forringes, sier Gladsø.

Tilrettelagt for aktivitet – klargjort for fest

Den viktigste forutsetningen for et fleksibelt torg er den store, jevne flata. Faste møbler, som sitteplasser og bord, vil få en nøye gjennomtenkt plassering slik at det skal være enkelt å bruke plassen spontant uten for mye arbeid og tilrettelegging i forkant.

I visjonen for Torvet heter det at:

 • Torvet skal være både åpent og intimt.
 • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid.
 • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events.
 • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel.
 • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.

– Det finnes vel knapt noe annet byrom i Norge hvor så mange funksjoner skal løses i ett og samme rom, sier Gladsø.

Solur og kompassrose består

Det store bygolvet, eller dekke, blir flatt og uten kanter og trinn. Kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i golvet, som henter inspirasjon fra trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt.

Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater. Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store flata.

– Statuen av Olav Tryggvason er et ikon for Trondheim og skal fortsatt stå på sin faste plass. Sammen med soluret blir dette det sentrale midtpunktet, mens kompassrosa og soluret får ekstra detaljer og blir sølja i det flotte dekke, sier Gladsø.

Positiv respons

Planen for Torvet har vært presentert for naboer og andre involverte parter, og tilbakemeldingene har stort sett vært positive. Planen er justert etter innspillene som er kommet.

Begge prosjektlederne understreker at det er viktig å holde fast ved det overordnede plangrepet, og at helhetsfokuset må være sterkt og tydelig.

Veien videre

Før arbeidet med å fornyet Torvet kan starte, skal arkeologene først gjøre seg ferdig med fase II av utgravingene i området.

Denne sommeren er det kvadranten foran Hornemansgården som skal undersøkes. Arbeidet starter rett etter 17. mai og vil pågå fram til november/desember.

Disse arbeider med å fornye Torvet:

 • Byggherre: Trondheim kommune
 • Landskapsarkitekt: Agraff AS
 • Tekniske fag: Multiconsult AS
 • Beleggsmønster: Edith Lundebrekke
 • Belysningskonsept: ÅF Lighting
 • Visualisering: Agraff AS / Visualis

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!