Logo Torget

Arkeologiske utgravninger 2014

12.03.2014

Trondheim kommune samarbeider tett og godt med Riksantikvaren om ombyggingen av Torvet.  I dette arbeidet vurderer nå Riksantikvarens ved hjelp av NIKU, hvorvidt oppgraderingen av dekket på Torvet vil kreve full utgravning av kulturlaget i hele lagets dybde. Riksantikvaren har bestemt at det er nødvendig med forundersøkelser før endelig omfang og kostnad fastsettes. Foreløpig er disse utgravningene begrenset til 5 mindre prøvesjakter i 1 meters dybde. I figuren til høyre vises disse sjaktene som røde felter, mens de blå områdene er allerede utgravde områder og de eksisterende bygningene rundt og under Torvet.

Trondheim kommune samarbeider nå med NIKU og berørte parter rundt Torvet om den praktiske gjennomføringen av selve gravearbeidet. Målsetningen er at dette kan gjennføres på forsommeren og at det kan skje i samråd med de som arrangerer ulike aktiviteter på Torvet i samme tidsrom.

Bildet under viser prøvesjakten i nordøstre kvadrant, i området ned mot Stiftgårdsparken.

Forundersøkelser 2014