Logo Torget

Interpellasjon fra Guri Melby (V)

18.06.2009

I Bystyrets møte 18. juni 2009 fremmer Guri Melby (V) interpellasjon om framdrift for opprusting av Torvet

Da bystyret i 2001 vedtok å stenge Torvet for biltrafikk, var det en viktig forutsetning at Torvet skulle gjøres attraktivt for byens befolkning. Det ligger store muligheter i dette. Byrommet er unikt, og mulighetene for aktiviteter, både permanente og midlertidige, er store. Målet har hele tiden vært å skape et levende byrom der alle kan delta.

Bystyret behandlet 28. februar 2008 et forprosjekt for opprusting av Torvet, og vedtok da at Rådmannen skulle legge dette til grunn ved innarbeiding av nødvending opprusting av Torvet i kommende økonomiplaner. I saken ble det også antydet en framdrift med prosjektering og utarbeidelse av byggeplan i løpet av 2009, og byggestart i 2010. Kommunens økonomiske situasjon har imidlertid endret seg dramatisk siden den gang, Torvet er blitt nedprioritert, og i budsjettet for 2009-2012 er det ikke satt av midler til investeringer på Torvet.

Per i dag har altså svært lite skjedd, og fremkommeligheten er dårlig, spesielt for funksjonshemmede. Det er derfor på kort sikt et stort behov for enkelte endringer.

Det vil derfor være behov for å se på fremdriften for opprustingen av Torvet, og at man ser på om det er tiltak som kan gjennomføres på tross av en anstrengt økonomisk situasjon. Det er imidlertid viktig at ikke samtlige planer blir lagt på hylla.

Spørsmål til ordføreren
Hva er skjedd siden bystyrets vedtak i februar 2008?
Med dagens økonomiske situasjon; hvordan mener ordføreren utsiktene er til å gjennomføre planene for Torvet?

Eventuelt forslag
Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med opprustingen av Torvet. Det bør sees på muligheten til å gjennomføre enkelte mindre tiltak på kort sikt, og resten av planen på lengre sikt.

Svaret på interpellasjonen leser du her.