Logo Torget

Bystyret vedtar ny utforming av Torvet

28.02.2008

Bystyret behandler forprosjekt for Torvet basert på Lenaa Marjamaas bidrag til plan- og designkonkurransen i 2004. I vedtaket om ny utforming gis samtidig rådmannen fullmakt til å forhandle med private bidragsytere om finansiering. Det bevilges ikke penger fra kommunen i dette vedtaket.

Vedtaket lød:

1. Bystyret tar ”Forprosjekt for Torvet”, rapport av 28.02.07, til orientering og ber rådmannen legge rapporten til grunn for å innarbeide nødvendig opprusting av Torvet i kommende økonomiplaner. I denne forbindelse gis rådmannen fullmakt til å forhandle med private bidragsytere om finansiering. I den videre bearbeidelsen av planene tas det hensyn til flere av innspillene i forbindelse med høringen.

Bystyret mener investeringene knytta til ny utforming av Torvet bør spres over flere år.
Bystyret mener det primært bør vurderes muligheten for at hele eller deler av investeringskostnadene kan knyttes til andre framtidige infrastrukturprosjekter. Det forutsettes videre et element av privat medfinansiering.

2. Det vises til at Torvet i dag mer er tilpasset kjørende enn gående, noe bystyret ikke har ønsket for fremtiden. Torvet er et byhjerte, hvor folk skal kunne oppholde seg og knytte sosiale relasjoner, og det skal være en magnet på byens innbyggere og besøkende.

På denne bakgrunn er det nødvendig å gjøre et grunnleggende arbeid på attraktivitet,tilgjengelighet, universell utforming og trivsel for alle. Rådmannens forslag er et nødvendig og godt skritt i riktig retning, hvor man kombinerer ønsket om bevaring med behovet for fornyelse, estetikk og funksjonalitet i et levende byrom.

I bestrebelsene på å unngå en ”steinørken” vil vi understreke hvilket trivselspotensiale som ligger i bruk av vann. I andre byer er vannkilder som en magnet på folk i alle aldre, og vi ønsker at dette i sterkere grad kommer til uttrykk i oppfølgingen av prosjektet.

3. Utformingen av Torvet må ta hensyn til framkommeligheten for utrykningskjøretøy.

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, DEM, R, PP:
Det bør innledes en dialog med gårdeierne rundt Torvet med henblikk på å utvikle virksomhet i eiendommene for på best mulig måte å skape aktivitet rundt Torvet, samt for å utvikle eiendommenes fasader slik at man oppnår et best mulig estetisk uttrykk.

FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, H, SV, V, KrF, Sp, MDG:
Etter at situasjonen rundt Torvet nå har vært uavklart så lenge, er det nå behov for å få en varig og permanent løsning for Torvet i Trondheim. Det er derfor viktig å få et Torv som fremstår både funksjonelt og attraktivt, og rådmannen bes sikre god fremdrift og medvirkning fra næringslivet i Midtbyen for å sikre en god prosess og en best mulig løsning.

 

Se kortversjonen av forprosjektet her

og alle dokumenter i saken her.