Logo Torget

Nye Torvet i Trondheim

Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i byens hjerte (Agraff AS/ Visualis).
Planene for nye Torvet legger til rette for at byens naturlige midtpunkt blir møteplass nummer én, både til hverdag og fest. Her blir det stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18 (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser, både langs husveggene og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå tatt høyde for rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Statuen av Olav Tryggvason får ny og større granittkant rundt sokkelen. Sokkelen har i alle år vært et kjent samlingspunkt og vil bli enda mer attraktiv med ny utforming. Vannelementer vil gi nytt og stemningsskapende særpreg og invitere til lek (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Trær skjermer området inn mot bebyggelsen og skaper en lunere atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)
Nye Torvet får langt bedre fasiliteter for både marked, torvhandel og arrangement enn i dag. Dekket blir flatt og fleksibelt med god tilgang til vann, strøm og nett (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Byens møteplass nummer én til hverdag og fest!

Torvet skal fornyes og blir et åpent, verdig og intimt samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og vil få en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ombyggingen skal styrke Torvet sin posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og skal by på gode opplevelser for alle.

Viktige hovedpunkter for nye Torvet:

 • Torvet skal få et solid og varig natursteinsdekke.
 • Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagne ved Torvet.
 • Marked og arrangementer får gode forhold med fokus på fleksibilitet og tilgang på god teknisk infrastruktur.
 • Utformingen legger til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene.
 • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.
 • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består.
 • Universell utforming skal ivaretas slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å støte på hindringer.

Torvet er byens storstue og den nye utformingen skal i enda sterkere grad understreke dette. Samtidig er det et ønske om at plassen skal bli lunere og mer intim.  Når Torvet nå skal bygges om vil disse prinsippene være førende:

Stramt og verdig

Få, men sterke elementer skal gi en god og tydelig ramme for all aktivitet som skal foregå på Torvet. Området deles i fire ulike soner og det skal være enkelt for alle å orientere seg. Benker og andre faste elementer skal plasseres slik at det gir et ryddig inntrykk. For å ivareta Torvet som byens paradeplass og festarena blir plassen gitt en robust, varig og verdig utforming sett i et 100-årsperspektiv.

Trivelig

Et gjentatt ønske fra både næringsliv og byens befolkning har vært at Torvet bør være mer intimt enn i dag. Den nye planen legger til rette for dette ved at planter og trær vil skape en lunere atmosfære ved uteserveringene og de øvrige sitteplassene.

Fleksibelt

Torvet skal være flatt og fleksibelt. Dette gir en forutsigbar ramme for alle som skal bruke plassen. Møbler og andre permanente elementer skal plasseres slik at de kommer minst mulig i konflikt med framtidige arrangement. Torvet skal kunne brukes både planlagt og spontant uten mye tilrettelegging og arbeid i forkant.

Varig

Torvflata og sitteplassene skal bygges med robuste og solide materialer som tåler tidens tann. Møblene bygges i granitt, et materiale som kan stå ute i mange år uten at uttrykket forringes. Torvet vil få et helt nytt dekke i naturstein med mønster inspirert av trøndersk åkletradisjon.

Høsten 2016 og utover 2017 vil det gjennomføres fullskala tester på ulike dekketyper av naturstein for å sikre kvalitet og holdbarhet.

Historisk

En viktig føring for den nye utformingen er arven fra Cicignons byplan. Utformingen bygger derfor opp under Torvet som det sentrale byrommet i Trondheim. Et stramt og ryddig plangrep, solide og varige materialer, et flatt og enhetlig golv og formklipt vegetasjon er alle elementer som har tydelige linjer inn mot byplanens idealer, samtidig som utformingen bærer preg av at den er påvirket av vår samtid.

Hele rapporten om Torvet kan leses her: Torvet i Trondheim – detaljert forprosjekt

Framdrift

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som idag. Den planlagte fremdriften er som følger:

 • Oktober 2017: planlagt anleggsstart første fase Kongens gate Vest
 • April 2018: anleggsstart andre fase, selve Torvet, og fra tidlig 2019 Kongens gate øst
 • November 2019: planlagt ferdig alt dekke med belegningsstein
 • Våren 2020: komplettering med vegetasjon etc.
 • Juni 2020 åpning