Logo Torget

Ukerapport

Uke 27
Kongens gate vest
Skifer i lastelomme. Arbeid langs Trondheim torg. Re-setting av smågatestein og betong heller langs KG 22. Bysykkelstativ. Montering av benker. Tilpassing mot Prinsenkrysset etter helgas arbeid.
Torvet Nord
Dekke teknisk rom nord. Forskaling og støping kulvert. Setting av vannkum, sandfang og overvannskum i Munkegata nord. Påbegynt vannledning og overvannsledning ut av kulvert. Graving for fordrøyningsbasseng. Tilfylling teknisk rom.

Uke 26
Kongens gate vest
Smågatestein i møbleringsonen. Påkobling av fjernvarme i Prinsenkrysset. Montering av benker. Kantstein legges langs Trondheim Torg. By-sykkelstativ utenfor Dublin.
Torvet Nord
Støping av kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom. Forskaling og armering kulvert. Støping dekke teknisk rom nord. Riving av asfalt og brostein for klargjøring til graving av fordrøyningsbasseng mellom Stiftsgården og Burger King.

Uke 25
Kongens gate vest
Smågatestein legges i møbleringssonen. Hellebelegg foran Hotel Augustin og Princess er tatt opp, det legges varmesløyfer og hellebelegget re-etableres. Fjernvarmegrøft på sørsiden er fylt opp og klart for kantsteinsetting.
Torvet nord
Støping vegger teknisk rom. Graving for kulvert sørover. Forskaling og armering til kulvert påbegynt. Asfalt langs Sommergården og KG 16 lagt og det er åpnet for kjøring ned til Sommerveita.
Munkegata nord
Utvidelse av byggegjerdet ned mot Stiftsgården for å starte graving til fordrøyningsbasseng.

Uke 24
Kongens gate vest
Flytte gangpassasje bort fra nordfasaden. Arbeid med belegningsstein og varmesløyfer langs fasade på nordsiden. Belegningsstein og varmesløyfer legges. Klargjøring for møblering, belysning og plantekasser. Fjernvarmerør på sørsiden fra Prinsenkrysset og øst til Torvet.
Torvet nord

Støttemur ferdigstilles bort til Kongens gate øst. Trauges for å legge asfalt langs Kongens gate (KG) 16/18 og Sommergården. Trekker gjerdene inn i sommerfase langs Sommergården og KG 16/18. Utvider byggegjerdet nordover ned til Stiftsgården for å starte arbeid med fordrøyningsbasseng i Munkegata nord. Forskalingsarbeid til teknisk rom nord og graving til kulverrner smågatestein t.

Uke 23
Kongens gate vest
Steinlegging og varmesløyfer legges på nordsiden. Grøft for fjernvarme på sørsiden.
Torvet Nord
Klargjøring for asfaltering langs fasadene. Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. OPI kanal langs støttemur. Vannledning og ny vannkum langs Sommergården. Fjernvarme langs KG 16-18. Forskaling og støping av bankett til teknisk rom.

Uke 22
Kongens gate Vest
Steinlegging og varmesløyfer på nordsiden. Klargjøring til uteservering.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. Trauging og tilfylling langs Sommergården og KG 16/18. Klargjøring for gangpassasje langs Sommergården. Forskaling og armering teknisk rom nord. Støping OPI-kanal langs støttemur.

Uke 21
Konges gate Vest
Steinlegging på nordsiden fortsetter. Legging av varmesløyfer mellom Prinsenskrysset og Bersvendveita. Fjerning av midlertidig gangbro.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur foran Sommergården og nedsenk i hjørnet ved Sommerveita. Omlegging eksisterende kabler. Klargjøring for betongplate teknisk rom nord. Tilfylling mot KG 16/18.

Uke 20
Konges gate Vest
Fundament for dobbeltbenker i møbleringssonen. Smågatestein i møbleringsonen. Skifer mellom kantstein og møbleringsone. Varmesløyfer mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøft og ledningstrase langs Sommergården. Støping av bankett og støttemur foran Sommergården.Graving til teknisk rom nord.

Uke 19
Konges gate Vest
Steinarbeid på nordsiden av gaten. Drensasfalt mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita. Graving fjernvarme
Torvet Nord
Grøftetrase og ledninger langs Sommergården. Støping av bankett ved KG16/18 og fortsetter opp langs Sommergården. Graving til teknisk rom nord.

Uke 17
Kongens gate Vest
Kansteinslinje på norsiden. Graving og legging av provisoriske kabler i anleggsfasen. Teknisk kum settes i innkjøring til Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøftetrase langs Kongens gate 16/18. Fylle opp hull etter underjordisk toalett. Riving av asfalt og gatestein.
Rigg
Montering av ny brakkerigg på Torvet Sør/Øst. Demontere gammel brakkerigg.