Logo Torget

Ukerapport

Forkortelser:
KG = Kongens gate
MG = Munkegata

Uke 38 
KG vest
Forskaling og støping av bunnplate. Forskaling av vegger.
Torvet Nord
Tekking og påstøp kulvert nord for statuen. Tilfylling kullvert. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene anlegg. Vannkomplettering av trekkerør og avløp nord for linjedrenering. Oppfylling og klargjøring av området nord for linjedrenering. Støping av nytt felt med drensbetong. Skiferlegging foran KG 16-18.
MG nord
Rørpressing og kum Stiftsgården. Oppfylling og klargjøring for drensasfalt langs fasade på MG 21.

Uke 37
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding i området. Utgraving til teknisk rom til kulvert.
Torvet nord
Tekking og påstøp av teknisk rom nord og kulvert nord. Støp av dekke kulvert. Legging av trekkerør-trase fra kulvert til fonteneanlegg rundt statuen. Tilfylling rundt kulvert og teknisk rom. Støping av et felt drensbetong. Varmesløyfer og oppstart skifer foran KG 16-18. Tilrettelegging av gangtrase.
MG nord
Rørstrekk lengs MG 21. Gangtrase stengt langs MG 21.

Uke 36
KG vest
Steindekke over trafo. Rydding
Torvet Nord
Armering og støping av 12 meters lengde gulv og dekke på kulvert mot Trondheim Torg. Tilfylling kulvert nord. Tekking og påstøp teknisk rom og kulvert nord. Klargjøring og støping av nytt felt drensbetong foran KG 18. Varmesløyfer foran KG 16/18. Legging og overfylling av trekkerørtrase for fontene fra teknisk rom.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21, gangtrase stengt til uke 37. Setting av vannkum.

Uke 35
KG vest
Steindekke over trafo. Asfaltering topplag.
Torvet nord
Armering og støping av 12 meters gulv kulvert. Fortsettelse med forskaling og armering dekke. Flytte kran på sør siden av statuen. Tilfylling teknisk rom og kulvert nordsiden. Støping av drensbetong på nordsiden. Støping Opikanal fra KG 18 – teknisk rom. 
Munkegata nord
Rørstrekk langs Munkegata 21. Setting vannkum.

Uke 34
KG vest
Smågatestein fortau langs Trondheim torg. Klargjøring for dekkearbeider over trafo. Planting av trær og stauder. Ferdigstillelse rundt offentlig toalett.
Torvet nord
Armering og støp av gulv og vegg 12 meters lengde kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom nord, samt klargjøring av fjernvarme. Flytte kran på sørsiden av OT-statuen. Støping av drensbetong. Tilfylling rundt kulvert. Opikanal fra KG 18 til teknisk rom. Klargjøring til drensasfalt.
MG nord
Rørstrekk langs MG 21.

Uke 33
KG vest
Komplettering gatestein foran Dublin. Smågatestein fortau lang Trondheim Torg. Ferdigstilling rundt offentlig toalett.
Torvet Nord
Armering og støping av kulvert. Utgraving for kulvert. Planering og klargjøring til drensbetong.
MG nord
Forsterkningslag over fordrøyningsbasseng. Oppstart rørlegging langs MG 21.

Uke 27
Kongens gate vest
Skifer i lastelomme. Arbeid langs Trondheim Torg. Re-setting av smågatestein og betongheller langs KG 22. Bysykkelstativ. Montering av benker. Tilpassing mot Prinsenkrysset etter helgas arbeid.
Torvet Nord
Dekke teknisk rom nord. Forskaling og støping kulvert. Setting av vannkum, sandfang og overvannskum i Munkegata nord. Påbegynt vannledning og overvannsledning ut av kulvert. Graving for fordrøyningsbasseng. Tilfylling teknisk rom.

Uke 26
Kongens gate vest
Smågatestein i møbleringsonen. Påkobling av fjernvarme i Prinsenkrysset. Montering av benker. Kantstein legges langs Trondheim Torg. By-sykkelstativ utenfor Dublin.
Torvet Nord
Støping av kulvert. Tilfylling rundt teknisk rom. Forskaling og armering kulvert. Støping dekke teknisk rom nord. Riving av asfalt og brostein for klargjøring til graving av fordrøyningsbasseng mellom Stiftsgården og Burger King.

Uke 25
Kongens gate vest
Smågatestein legges i møbleringssonen. Hellebelegg foran Hotel Augustin og Princess er tatt opp, det legges varmesløyfer og hellebelegget re-etableres. Fjernvarmegrøft på sørsiden er fylt opp og klart for kantsteinsetting.
Torvet nord
Støping vegger teknisk rom. Graving for kulvert sørover. Forskaling og armering til kulvert påbegynt. Asfalt langs Sommergården og KG 16 lagt og det er åpnet for kjøring ned til Sommerveita.
Munkegata nord
Utvidelse av byggegjerdet ned mot Stiftsgården for å starte graving til fordrøyningsbasseng.

Uke 24
Kongens gate vest
Flytte gangpassasje bort fra nordfasaden. Arbeid med belegningsstein og varmesløyfer langs fasade på nordsiden. Belegningsstein og varmesløyfer legges. Klargjøring for møblering, belysning og plantekasser. Fjernvarmerør på sørsiden fra Prinsenkrysset og øst til Torvet.
Torvet nord
Støttemur ferdigstilles bort til Kongens gate øst. Trauges for å legge asfalt langs KG 16/18 og Sommergården. Trekker gjerdene inn i sommerfase langs Sommergården og KG 16/18. Utvider byggegjerdet nordover ned til Stiftsgården for å starte arbeid med fordrøyningsbasseng i Munkegata nord. Forskalingsarbeid til teknisk rom nord og graving til kulverrner smågatestein t.

Uke 23
Kongens gate vest
Steinlegging og varmesløyfer legges på nordsiden. Grøft for fjernvarme på sørsiden.
Torvet Nord
Klargjøring for asfaltering langs fasadene. Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. OPI kanal langs støttemur. Vannledning og ny vannkum langs Sommergården. Fjernvarme langs KG 16-18. Forskaling og støping av bankett til teknisk rom.

Uke 22
Kongens gate Vest
Steinlegging og varmesløyfer på nordsiden. Klargjøring til uteservering.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur langs Sommergården. Trauging og tilfylling langs Sommergården og KG 16/18. Klargjøring for gangpassasje langs Sommergården. Forskaling og armering teknisk rom nord. Støping OPI-kanal langs støttemur.

Uke 21
Konges gate Vest
Steinlegging på nordsiden fortsetter. Legging av varmesløyfer mellom Prinsenskrysset og Bersvendveita. Fjerning av midlertidig gangbro.
Torvet Nord
Støping av bankett og støttemur foran Sommergården og nedsenk i hjørnet ved Sommerveita. Omlegging eksisterende kabler. Klargjøring for betongplate teknisk rom nord. Tilfylling mot KG 16/18.

Uke 20
Konges gate Vest
Fundament for dobbeltbenker i møbleringssonen. Smågatestein i møbleringsonen. Skifer mellom kantstein og møbleringsone. Varmesløyfer mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøft og ledningstrase langs Sommergården. Støping av bankett og støttemur foran Sommergården.Graving til teknisk rom nord.

Uke 19
Konges gate Vest
Steinarbeid på nordsiden av gaten. Drensasfalt mellom Prinsenkrysset og Bersvendveita. Graving fjernvarme
Torvet Nord
Grøftetrase og ledninger langs Sommergården. Støping av bankett ved KG16/18 og fortsetter opp langs Sommergården. Graving til teknisk rom nord.

Uke 17
Kongens gate Vest
Kansteinslinje på norsiden. Graving og legging av provisoriske kabler i anleggsfasen. Teknisk kum settes i innkjøring til Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøftetrase langs Kongens gate 16/18. Fylle opp hull etter underjordisk toalett. Riving av asfalt og gatestein.
Rigg
Montering av ny brakkerigg på Torvet Sør/Øst. Demontere gammel brakkerigg.