Logo Torget

Foreløpig fremdriftsplan for Torvet

31.03.2017

Byens storstue og festplass skal fornyes og vil i 2020 framstå i ny drakt. 28. februar fikk gjennomføringsplanen politisk tilslutning i formannskapet, og planlagt oppstart er satt til oktober 2017. Her kan du lese protokollen og hele saksframlegget.

Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den planlagte fremdriften er som følger:

  • Oktober 2017: planlagt anleggsstart første fase Kongens gate Vest
  • April 2018: anleggsstart andre fase, selve Torvet og fra tidlig 2019 Kongens gate øst
  • November 2019: planlagt ferdig alt dekke med belegningsstein
  • Våren 2020: komplettering med vegetasjon etc.
  • Juni 2020: åpning

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter kommer til. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (15.05.-15.09) og julehandelsfaser (første søndag i advent – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca 6-10 meter inntil byggene er gjort tilgjengelig.